1

2

SR >> SR AIDS >> สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) >> สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 >> CHAMPION >> ปีงบประมาณ 2554
การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเอดส์ในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 มิ.ย. 2554

การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเอดส์ในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเอดส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ

**************************************************

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเอดส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ร่วมติดตามประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม  ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ ๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ๖) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ๗) องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา ๘) องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย ๙) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา ๑๑) องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ๑๒) เทศบาลตำบลอรัญญิก ๑๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง ๑๔) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ๑๕) ท้องถิ่นอำเภอเสนา ๑๖) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ๑๗) เทศบาลเมืองอโยธยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ จำนวน ๙๔ คน

          นางมาลัย บุญปั้นผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะติดตามความก้าวหน้าจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวโดยสังเขปดังนี้ โรคเอดส์มีความรุนแรง ชุมชนตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ รวมทั้งท้องถิ่นเห็นความสำคัญ จึงบรรจุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ไว้ในแผนฯ ๓ ปี

          นายสำรวย กองอรรถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ผู้แทนนำเสนผลการดำเนิน สรุปได้ดังนี้ “เอดส์ไม่ใช่เรื่องของหมอสาธารณสุขแต่เอดส์เป็นเรื่องของสาธารณะ และทำให้ชุมชนเข้าใจว่าเอดส์เป็นปัญหาของทุกครัวเรือน” อบต.หนองปลิง รับผิดชอบประชากร ๒,๑๔๑ คน ๕๘๙ ครัวเรือน ๕ หมู่บ้าน คือ บ้านมาบพระจันทร์ บ้านดอนกลาง บ้านหนองโคก บ้านสระขุด บ้านหนองปลิง จัดทำโครงการสรุปได้ ๓ โครงการดังนี้

๑)   โครงการเยาวชนพ้นภัยห่างไกลยาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของยาเสพติด มีการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชน  มีการสร้างเครือข่ายแกนนำต่างๆ รวมถึงให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป้าหมาย เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองเด็กในตำบลหนองปลิง กิจกรรม ๑) อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ณ ศาลาวัดมาบพระจันทร์ ๒) ศึกษาดูงานวัดพระบาทน้ำพุ

๒)   โครงการแกนนำชุมชนร่วมใจป้องกันภัยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อได้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคเอดส์แก่สาธารณชน ทั้งในชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เป้าหมาย    กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต. ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลหนองปลิง กิจกรรม ๑) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ผู้นำชุมชน ๒) ระดมความคิดปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน

๓)   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงภัยอันตราย การแพร่ระบาด การป้องกัน การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่จะนำไปสู่การติดโรคเอดส์ รวมทั้งนำความรู้ไปเผยแพร่บอกต่อผู้อื่นได้และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ที่เป็นโรคเอดส์อย่างเป็นปกติสุข เป้าหมาย กลุ่มเยาวชนและประชาชนในตำบลหนองปลิง กิจกรรม ๑) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ๒) ติดตั้งตู้บริการถุงยางอนามัย ๖ จุด ๓) จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนและประชาชน

          ได้นำเสนอบูธ เรื่อง “แผนปฏิบัติการชุมชนต้านภัยเอดส์ตำบลหนองปลิง อ.นครหลวง” ในงานสัมมนาวิชาการระดับภาค ที่ ชะอำ ได้รับรางวัล อบต. ดีเด่น, อสม. ดีเด่น และ แพทย์ประจำตำบลดีเด่น ในการทำงานด้านเอดส์

มีทีมวิทยากรของ นพ.วิพุธ พูลเจริญ มูลนิธิ สวน. สนับสนุนวิชาการเรื่องการทำแผนที่ยุทธศาสตร์ในการป้องกันเอดส์ของเยาวชน และ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้หนุนเสริมการทำงาน ๖ กลไก ได้แก่ ๑) กลไกพัฒนาแผนยุทะศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๒) กลไกวิชาการ ๓) กลไกข้อมูล ๔) กลไกอนุมัติงบประมาณ ๕) กลไกระดมทุนและทรัพยากร ๖) กลไกเครือข่าย

          เครือข่ายสนับสนุนเอดส์ในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๒) มูลนิธิดวงประทีป ๓) สมาคมพัฒนาประชากร (คุณมีชัย วีระไวทยะ) ๔) สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม (SDA) ๕) สถานีอนามัยตำบลหนองปลิง ๖) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง ๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๘) มหาวิทยาลัยมหิดล ๙) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๐) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช

          แผนการดำเนินงานต่อเนื่อง ๑) โครงการครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง ๒) เพิ่มจุดบริการตู้ถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ ๓) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครครูเอดส์ทุกหมู่บ้าน

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การป้องกันโรคเอดส์ มีชุดนิทรรศการให้ความรู้ มีตู้เก็บเอกสารเผยแพร่และถุงยางอนามัย มีตู้ถุงยางหยอดเหรียญ ครั้งละ ๑๕ บาท ทะเบียนรับ-จ่ายถุงยางอนามัย ๕ หมู่ (๕ เล่ม)

นางวณิชชา ทองประยูร รพ.สต.หนองปลิง  ใช้งบของกองทุน สปสช. และงบของ อบต. ตอบสนองกลไกให้เกิดงานเอดส์

นางสาวบุษสิยา คชสิทธิ์ แพทย์ประจำตำบล ร่วมทำแผนวัยรุ่นและเยาวชน บางทีเขาไม่กล้าให้ข้อมูล ต้องใช้ระยะเวลาเข้าไปพูดคุยเล่น ให้เกิดความสนิทสนม ทำกับเยาวชนที่เสี่ยงกว่าปกติ (สาวประเภทสอง) กำลังตีสนิทเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน แจกถุงยางอนามัยและเจล ฯลฯ

นางบุญยืน เพชรกระจ่าง แกนนำ อสม. มีหลานที่เป็นวัยรุ่น เข้าใจและเห็นความสำคัญของการป้องกันเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงบริเวณศาลารอรถ จึงร่วมเป็นแกนนำในการทำงานเอดส์ในท้องถิ่น

นายมงคล เสมวิลัย สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม (SDA) ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงยาก (กลุ่มพนักงานบริการ) และร่วมดำเนินการสนับสนุนตู้ถุงยางอนามัยให้กับ อบต.หนองปลิง หาก อบต.ใดต้องการติดตู้ถุงยางอนามัยให้ติดต่อผ่านประธานสภา อบต.หนองปลิง  

นายขวัญชัย ประสงค์สม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวชื่นชมทีมงานของ อบต.หนองปลิง และมีความเห็นว่า “เอดส์แก้ง่ายกว่ายาเสพติด” เอดส์ประชาชนในชุมชนมองเห็นความสำคัญ มีจิตอาสา มีวัด สร้างบุญกับคนที่พบปัญหา แต่ยาเสพติดเกี่ยวกับตำรวจ  

นางสศิธร รื่นเวช เจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองอโยธยา สนใจอยากมีตู้ถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ วิธีการบริหารจัดการกองทุนถุงยาง มี

นายยุทธศักดิ์ ศิลาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น มีเยาวชน ๘๘๐ คน เลือกมาเป็นแกนนำเข้ารับการอบรม ๔๐ คน อบรม ๑ วัน พาศึกษาดูงานที่ จ.ระยอง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจว่าเอดส์ติดอย่างไรและถ้าญาติเราเป็นเอดส์เราจะรับได้ไหม เน้นปัญหาเด็กท้องก่อนวัยอันควร มีงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท วิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช   

นายสายันต์ สุขภิมล  เทศบาลตำบลนครหลวง กล่าวว่า ในท้องถิ่นมีการบรรจุแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/เทศบาล ๓ ปี มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตของประชาชน เชิญผู้นำชุมชน ๑๖ ชุมชน สาธารณสุขอำเภอนครหลวงเป็นพี่เลี้ยง มีการจัดหาวิทยากรให้ความรู้ในค่ายเรื่องเอดส์กับยาเสพติดให้กับเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพอื่นๆ                                                            

          นางเยาวรัตน์ กาบปี พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. เทศบาลนครศรีพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า มีการรณรงค์ให้ความรู้กับแกนนำชุมชน, อสม. ให้ไปขยายความรู้ในชุมชน ปี ๕๓ มีการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีมูลนิธิดวงประทีปร่วมขยายผล  

นายวิจิตร วีรพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เพิ่งมีการตั้งสภาเด็กและเยาวชน มีการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน จ.จันทบุรี โดยใช้งบอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้เยาวชนที่อบรมนำไปขยายผลให้พ่อแม่ผู้ปกครอง อยากให้ผู้นำท้องถิ่นสนใจเรื่องเอดส์

นางสาวปรารถนา ลออเอี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวโดยสรุปว่า งานป้องกันเอดส์ได้บรรจุเข้าอยู่ในแผน ๓ ปี ในปีแรกมีการทำงานร่วมกับสถานีอนามัยและ กองทุน สปสช.

นางจุฑามาศ ผสมจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก มีแผนอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ในปี ๕๔ โดยขอความร่วมมือจากประธานสภาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ, SDA มีทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน เยาวชนอายุ ๑๒-๑๘ ปี หายากว่าปากจั่น    

นางเดือนเพ็ญ ราศีกฤษณะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา มีการตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ กลับไปจะเสนอบริหารและปรึกษาแนวทางการดำเนินงานกับ อบต.หนองปลิง

นายสมพร แสงนาง นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง ในส่วนของบ่อโพงอยู่ระหว่างจัดทำโครงการ ติดตู้ถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ ร่วมภาคภูมิใจกับ อบต.หนองปลิง ทำให้เห็นต้นแบบและแนวทางในการประยุกต์ให้ดียิ่งๆ ขึ้น เป้าหมายแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

นางจารุณี ทองเลื่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ดีใจที่ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของโรคเอดส์ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง ท้องถิ่น เยาวชน โรงเรียน วัด ฯลฯ วันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของ อบต.หนองปลิงดำเนินการ ๖ กลไก และ อปท. อื่นๆ เอาส่วนที่ดีไปทำต่อในท้องถิ่นของตนเอง หากต้องการการสนับสนุนด้านวิชาการติดต่อกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสถานีอนามัยได้ทุกแห่ง ท้ายสุดขอขอบคุณภาคส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ หวังว่าโอกาสหน้าพบกันอีกในเวทีอื่น

                       

ผู้สรุปรายงานการติดตามฯ

นางลดาวัลย์ สวนงาม     นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ       กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

          น.ส.สายทิพย์ วัชรศิลป์ ผู้ประสานงานโครงการ GF สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับรองรายงานการติดตามฯ

นางนวลน้อย วงศ์สุคนธ์   นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ       กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

 

****************************************************************

 ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด
กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มูลนิธิสวนCCM THAILANDASO
Copyright 2014 – สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธาณรสุข
88/21 หมู่ 4  ซอยบำราศนราดูร  ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 โทรศัพท์ 02-5903313 โทรสาร 02-9659160
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์